РЕГЛАМЕНТ_ПРОВЕДЕННЯ_ЕКЗАМЕНУ__1_.doc

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

Іспит проводиться після вивчення всіх тем дисципліни і складається студентами в період екзаменаційної сесії після закінчення всіх практичних занять. Екзамени проводиться згідно з розкладом, що затверджений деканатом. Розклад доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Іспит проводиться в письмовій формі з подальшим усним обговоренням. Екзаменаційні питання включають контроль практичної та теоретичної підготовки.

До семестрового іспиту допускаються студенти, які виконали всі види робіт передбачені навчальним планом з дисципліни:


Студенти, які не отримали мінімального балу за поточну успішність, можуть отримати його на іспиті, за умов складання екзамену на позитивну оцінку.

Оцінка за екзамен виставляється за традиційною 4-бальною шкалою і конвертується у 200-бальну (таблиця ):

Відповідність результату успішності в балах до системи традиційного оцінювання


Поточна успішність

Підсумковий модульний контроль

Оцінка з дисципліни

4-х бальна шкала

102 - 120

80

170–200

5 (відмінно)

84,0 – 101,9

64,0

140–169,9

4 (добре)

72,0 – 83,9

48,0

120–139,9

3 (достатньо)

Менше 72

0

Менше 120

2 (незадовільно)


Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72), бали за індивідуальну самостійну роботу студента (не більше 12) та балів за екзамен (не менше 48). Загальний бал з дисципліни не може бути більше ніж 200.

У випадку, коли поточна успішність студента з дисципліни становить нижче мінімальної, але на іспиті він отримав позитивну оцінку, оцінка з дисципліни визначається як 72 бали за поточну діяльність та біли за екзамен.

У випадку незадовільного результату студент має право двічі перескласти семестровий екзамен – перший раз екзаменатору, призначеному завідувачем кафедри, другий – комісії, яка створюється деканатом.

Перескладання екзамену здійснюється за окремим графіком, який затверджується деканатом.

Студенти, які не з'явились на екзамен без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.

Відмова студента виконувати екзаменаційне завдання атестується як незадовільна відповідь.

Студент має право одержати пояснення щодо отриманої оцінки.

У разі незгоди з оцінкою студент має право подати в день оголошення оцінки завідувачу кафедри письмову апеляцію, вказавши конкретні причини незгоди з оцінкою. Завідувач кафедри разом з екзаменатором протягом 3-х днів розглядає апеляцію і в усній формі повідомляє студента про результати розгляду. У разі необхідності, до розгляду апеляції можуть бути залучені інші фахівці.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ


Іспит з дисципліни «Педіатрія» для студентів 4, 5 курсів проводиться в письмовій формі з подальшим усним обговоренням.

Екзаменаційні білети містять 4 теоретичні запитання з різноманітної тематики та охоплюють усі розділи навчальної дисципліни та 1 практичне.

Усі екзаменаційні білети затверджуються на засіданні кафедри педіатрії.

Студенти складають екзамен екзаменатору, призначеному завідувачем кафедри.

На початку іспиту студент власноруч обирає один із запропонованих білетів. Усі питання лікування мають бути представлені у вигляді виписаних рецептурних форм.

Для підготовки до відповіді студент має 30 хвилин, протягом яких він може зробити необхідні нотатки та виписати рецепти.

За результатами співбесіди екзаменатор оцінює знання студента наступним чином:

«відмінно» — студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі знання з відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповіді, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

«добре» — студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного;

«задовільно» — студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, або дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено відповідає на додаткові питання, не має стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточність у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою професією;

«незадовільно» — студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не сформовані.


У випадку незадовільного результату студент має право двічі перескласти іспит. Перше перескладання проводиться за тією ж методикою.

Останнє перескладання відбувається у присутності комісії, яку призначає деканат. Під час цього іспиту студент повинен відповісти на усі питання екзаменаційного білету та отримати позитивну оцінку на кожне із них. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час останнього перескладання – 48 балів.
© 2017 СумГУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Світлана

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta