регламент_МГ_укр_2015.doc

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою.

Зміст оцінюваної діяльності

Mах кіл-ть балів

Разом поточна навчальна діяльність


120

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200


При засвоєнні матеріалів модулю студенту за кожне практичне заняття присвоюється максимум 5 балів (оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання). Студент може отримати оцінку за теоретична відповідь за темою заняття, практичну роботу на занятті (робота біля ліжка хворого або на фантомі, виконання практичних навичок, розв’язання ситуаційних задач, інтерпретація лабораторних та інструментальних даних), складання проміжного тестового комп’ютерного тестування. Наприкінці навчального року обраховується середнє арифметичне успішності студента.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на практичних заняттях протягом навчального року, – 120. Кількість балів студента вираховується за формулою 120хĀ/5, де Ā - середнє арифметичне успішності студента.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів. Студенти, які протягом навчального року набрали 118-120 балів на практичних заняттях, звільняються від підсумкового модульного контролю з зарахуванням за нього максимальної кількості балів (80 балів). Переможці та призери Всеукраїнських предметних олімпіад з медичної генетики, незалежно від кількості отриманих протягом року балів звільняються від підсумкового модульного контролю з зарахуванням за нього максимальної кількості балів (80 балів).

Підсумковий модульний контроль проводиться наприкінці навчального року.

Оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання з подальшим переводом в бали, при цьому оцінці «5» відповідає 80 балів, «4» - 64 бали, «3» - 48 балів, «2» - 0 балів.


Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 48 з 80 балів.

Оцінка з дисципліни виставляється студенту за його рейтингом:


Рейтинг студента з дисципліни RD

У балах

Чотирибальна національна шкала оцінювання

170 ≤ RD ≤ 200

5 (відмінно)

169 ≤ RD < 140

4 (добре)

139 ≤ RD < 120

3 (задовільно)

RD < 120

2 (незадовільно)

© 2018 СумДУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Світлана Касян

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta