регламент_4_курс_укр_2015.doc

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ „ПЕДІАТРІЯ”

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою.

Зміст оцінюваної діяльності

Mах кіл-ть балів

Разом поточна навчальна діяльність, в т.ч.

Разом практичні заняття

Індивідуальна самостійна робота - курація хворих та написання історії хвороби

  1. 120
  2. 110
  3. 10

Іспит

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

При засвоєнні матеріалів модулю студенту за кожне практичне заняття присвоюється максимум 5 балів (оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання). Студент може отримати оцінку за теоретична відповідь за темою заняття, практичну роботу на занятті (робота біля ліжка хворого, виконання практичних навичок, розв’язання ситуаційних задач, інтерпретація лабораторних та інструментальних даних), складання проміжного тестового комп’ютерного тестування. Наприкінці навчального року обраховується середнє арифметичне успішності студента.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на практичних заняттях протягом навчального року, – 110. Кількість балів студента вираховується за формулою 110хĀ/5, де Ā - середнє арифметичне успішності студента.

За написання історії хвороби присвоюються такі бали: «5» - 5 балів, «4» - 4 бали, «3» - 3 бали, «2» - 0 балів. Захист історії хвороби: «5» - 5 балів, «4» - 4 бали, «3» - 3 бали, «2» - 0 балів.

Загалом за історію хвороби студент максимально може отримати 10 бали, мінімально необхідний бал 6.

Структура оцінювання історії хвороби


max

min

Написання

5

3

Захист

5

3


10,0

6,0

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120. Студент допускається до іспиту за умови виконання вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів: 66,0 балів під час практичних занять та 6,0 бали за написання історії хвороби. Студенти, які протягом навчального року набрали 118-120 балів на практичних заняттях, звільняються від іспиту з зарахуванням за нього максимальної кількості балів (80 балів). Переможці та призери Всеукраїнських предметних олімпіад з педіатрії, переможці та призери Всеукраїнського конкурсу - захисту студентських наукових робіт, незалежно від кількості отриманих протягом року балів звільняються від іспиту з зарахуванням за нього максимальної кількості балів (80 балів).

Іспит проводиться відповідно до розкладу наприкінці семестру.

Оцінка за іспит виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання з подальшим переводом в бали, при цьому оцінці «5» відповідає 80 балів, «4» - 64 бали, «3» - 48 балів, «2» - 0 балів.

Іспит зараховується студенту, якщо він набрав не менше 48 з 80 балів.


Оцінка з дисципліни виставляється студенту за його рейтингом:

Рейтинг студента з дисципліни RD

У балах

Чотирибальна національна шкала оцінювання

170 ≤ RD ≤ 200

5 (відмінно)

169 ≤ RD < 140

4 (добре)

139 ≤ RD < 120

3 (задовільно)

RD < 120

2 (незадовільно)
© 2018 СумДУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Світлана Касян

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta