Регламент-укр-6-курс.doc

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ „ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ”

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою.


Зміст оцінюваної діяльності

Mах кіл-ть балів

Разом поточна навчальна діяльність, в т.ч.

Разом практичні заняття

Індивідуальна самостійна робота

  1. 120
  2. 110
  3. 10

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200


При засвоєнні матеріалів модулю студенту за кожне практичне заняття присвоюється максимум 5 балів (оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання). Студент може отримати оцінку за теоретична відповідь за темою заняття, практичну роботу на занятті (робота біля ліжка хворого або на фантомі, виконання практичних навичок, розв’язання ситуаційних задач, інтерпретація лабораторних та інструментальних даних), складання проміжного тестового комп’ютерного тестування. Наприкінці навчального року обраховується середнє арифметичне успішності студента.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на практичних заняттях протягом навчального року, – 110. Кількість балів студента вираховується за формулою 110хĀ/5, де Ā - середнє арифметичне успішності студента.

За індивідуальну самостійну роботу присвоюються такі бали: «5» - 10 балів, «4» - 8 балів, «3» - 6 балів, «2» - 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів: 66 балів під час практичних занять та 6 балів за індивідуальну самостійну роботу. Студенти, які протягом навчального року набрали 115-120 балів на практичних заняттях, звільняються від підсумкового модульного контролю з зарахуванням за нього максимальної кількості балів (80 балів). Переможці та призери Всеукраїнських предметних олімпіад з педіатрії, переможці та призери Всеукраїнського конкурсу - захисту студентських наукових робіт, незалежно від кількості отриманих протягом року балів звільняються від підсумкового модульного контролю з зарахуванням за нього максимальної кількості балів (80 балів).

Підсумковий модульний контроль проводиться наприкінці навчального року.

Спершу студенти складають підсумкове комп’ютерне тестування з 100 питань бази даних „Крок-2”. Кожне запитання оцінюється в 0,4 бали. Мінімальна кількість балів – 36, максимальна 40. Студенти, які дали менше 90 правильних відповідей (менше 36 балів) на підсумковому комп’ютерному тестуванні, до подальшого складання модульного контролю не допускаються.

Крім того, студент складає практичні навички на пацієнті чи фантомі. Оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання з подальшим переводом в бали, при цьому оцінці «5» відповідає 20 балів, «4» - 16 балів, «3» - 12 балів, «2» - 0 балів. Мінімальна кількість балів – 12,0, максимальна 20. Студенти, які набрали менше 12,0 балів за розділ практичних навичок, до подальшого складання модульного контролю не допускаються.

Наприкінці студенти інтерпретують результати лабораторних та інструментальних досліджень. Оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання з подальшим переводом в бали, при цьому оцінці «5» відповідає 20 балів, «4» - 16 балів, «3» - 12 балів, «2» - 0 балів. Мінімальна кількість балів – 12,0, максимальна 20. Студенти, які набрали менше 12,0 балів за оцінку лабораторних та інструментальних показників, не можуть отримати загальну позитивну оцінку.

Структура оцінювання підсумкового модульного контролю


max

min

Комп’ютерне тестування

40

36

Практичні навички

20

12

Оцінка лабораторних та інструментальних показників

20

12


80

60


Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 60 з 80 балів.

Оцінка з дисципліни виставляється студенту за його рейтингом:


Рейтинг студента з дисципліни RD

У балах

Чотирибальна національна шкала оцінювання

170 ≤ RD ≤ 200

5 (відмінно)

169 ≤ RD < 140

4 (добре)

139 ≤ RD < 120

3 (задовільно)

RD < 120

2 (незадовільно)© 2018 СумДУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Світлана Касян

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta